Podporuje mojeID

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

Vážení zákazníci

zde je popsána poskytovaná záruka a postupy v reklamačním řízení

Poskytovaná záruka

Na nové spotřební zboží prodané prostřednictvím tohoto elektronického obchodu je v souladu s § 620 odst. 1) zákona č. 40/1964Sb. poskytována záruční doba v délce 24 měsíců.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen při dodání zboží na dobírku s ohledem na § 590 občanského zákoníku si ve vlastním zájmu bezprostředně při jeho převzetí zkontrolovat funkčnost zboží a kompletnost celé dodávky včetně dodávaného příslušenství. Pokud je zjištěno např. zjevné mechanické poškození obalu zásilky, je kupující oprávněn odmítnout zásilku převzít, případně neprodleně zkontrolovat stav zboží a v případě zjevného poškození, nekompletnosti dodávky nebo jiného rozporu s objednávkou vyhotovit záznam o poškození či nekompletnosti zásilky za přítomnosti dopravce ještě při přebírání zboží! Plnou zodpovědnost za jakékoliv poškození v průběhu přepravy od naší expedice nese dopravce, všechny zásilky jsou proti jakýmkoliv škodním událostem během přepravy pojištěny a u dopravce také musíte případnou škodu uplatňovat. V případě jakýchkoliv komplikací nás vždy neprodleně kontaktujte.
Jakékoliv reklamace zboží, které mají charakter mechanického poškození které prokazatelně nebylo patrné již při přebírání zásilky od přepravce je nutné oznámit neprodleně po jejich odhalení, akceptujeme však zpoždění takového oznámení max. do 24 hodin od převzetí zásilky, vychází-li to na nepracovní den, za včasné oznámení považujeme i info pomocí emailu, každý takový případ bude vždy posuzován individuálně a ve spolupráci s přepravní společností. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku během přepravy již není možné uznat z důvodu vypršení ochranné lhůty u pojištění přepravní společnosti a také vysoké nepravděpodobnosti, že by se taková vada nestačila u zboží projevit.
V souladu s § 617 zákona č. 40/1964Sb, tímto informujeme kupující, že jsou povinni si před prvním použitím výrobku prostudovat přiložený návod na obsluhu a výrobek uvést do provozu a používat v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze. V případě, že dojde k jakékoliv závadě nebo jiné škodě v důsledku nesprávného použití výrobku, případně v důsledku používání výrobku v rozporu s obecnými předpoklady na použití daného výrobku či záručními podmínkami, nese veškerou odpovědnost za nesprávné použití a výskyt závad u výrobku kupující.


Povinnosti prodávajícího

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou § 616 odst. 3) zákona č. 40/1964Sb. má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu závadný stav odstranil. Podle dohody mezi prodávajícím a kupujícím lze nápravu provést buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci a nebo od kupní smlouvy odstoupit. Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno na základě dispozic uvedených kupujícím v objednávce elektronického obchodu je třeba brát na zřetel, že toto neplatí v případě, kdy byl kupující před převzetím věci o možném rozporu s kupní smlouvou informován nebo takový rozpor s kupní smlouvou dokonce sám způsobil.
Právo z odpovědnosti za vady u zakoupeného zboží ( reklamace ) se dle platného ustanovení § 625 zákona č. 40/1964Sb. uplatňuje u prodávajícího, u kterého byla reklamovaná věc zakoupena nebo u jím pověřeného servisu. V souladu s § 19 zákona č. 634/1992 Sb. je prodávající nebo jím pověřený servis povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění

reklamace. V souladu s § 627 zákona č. 40/1964Sb. se doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, do záruční doby nepočítá. Upozorňujeme však zákazníky, že reklamace je zahájena teprve okamžikem přijetí reklamovaného zboží k reklamaci námi nebo servisním partnerem, nikoliv jak je bohužel častým omylem např. odesláním zboží k reklamaci. Stejně tak je reklamace vyřízena a ukončena rozhodnutím o výsledku reklamace námi nebo servisním partnerem a to ať již provedenou opravou nebo odůvodněným zamítnutím reklamace. Podotýkáme, že do doby vyřizování reklamace se Vám v žádném případě nezapočítává doba potřebná k doručení zboží od Vás do k nám nebo do servisu ani od nás nebo ze servisu zpět k Vám.
Záruční doba poskytovaná osobám, které zakoupily a používají výrobek pro účely podnikání nebo dalšího obchodu s daným výrobkem ( nákup na IČO ), se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 513/1991 Sb. V tomto případě o poskytnuté záruční době rozhoduje prodejce a pokud není uvedeno jinak, poskytuje se záruční doba stejné délky jako spotřebitelům - koncovým zákazníkům.

Postup při reklamaci

V případě, že zboží má skutečně výrobní vadu a Vaše reklamace je tedy oprávněná, bude reklamované zboží v co nejkratším termínu opraveno a po opravě obdržíte informaci, že je opravené zboží připraveno k vyzvednutí nebo je automaticky zasláno zpět na Vaši adresu.
V případě, že je reklamace v odůvodněných případech zamítnuta, budeme Vás kontaktovat aby se s Vámi dohodl další postup opravy, případně bude zboží bez opravy vráceno zpět.